aktualizováno: 02.06.2024 18:31:21 

FAJN MASÁŽE PRO ZDRAVÍ‚ RELAX I POHODU

Reboxová terapie - pomoc i při bolestech přístrojem REBOX-PHYSIO:

Transkutánní neinvazivní elektroterapeutický přístroj Rebox-Physio je konstruován pro léčbu a diagnostiku poruch pohybového aparátu a neurologických onemocnění. Je efektivní v léčbě akutní i chronické bolesti.

Přístroj je užíván v rehabilitační a sportovní medicíně, ortopedii, neurologii, algeziologii. Jeho snadná obsluha umožňuje i domácí léčbu. Jeho využití je vhodné též v oblasti veterinární medicíny.

Tradice od roku 1980 i tisíce klientů v Evropě, Asii a Austrálii jsou důkazem jedinečnosti a efektivity reboxové terapie.

Základní efekty REBOXOVÉ TERAPIE:

- ANALGETICKÝ - PROTIBOLESTIVÝ EFEKT

- MYORELAXAČNÍ - UVOLŇUJÍCÍ EFEKT

- ANTIEDEMATÓZNÍ - PROTI OTOKŮM PŮSOBÍCÍ EFEKT


Rebox je přístroj s jednoduchou a snadno pochopitelnou obsluhou.

V přístroji jsou generovány elektrické obdélníkové impulzy o frekvenci 2-4 kHz. Reboxové proudy jsou transkutánně přivedeny do léčené oblasti dotykem léčebné elektrody. Druhá válcová elektroda je ve styku s extracelulárními tekutinami.

Během několika sekund dojde ke korekci lokální acidózy v léčené oblasti (analgetický efekt), zvýší se mikrocirkulace krve a lymfy a je pozorovatelný myorelaxační efekt. Tyto tři fyziologické efekty jsou pozorovatelné obvykle ihned po aplikaci reboxových proudů.

Doba aplikace reboxových proudů je řízena v závislosti na osmotických a onkotických poměrech ve tkáni. Zpravidla trvá 3 až 5 sekund v jednom bodě. Reboxové proudy ovlivní tkáň v oblasti o poloměru asi 1,5 cm od bodu dotyku. Při jedné proceduře je Rebox aplikován celkem ve 20-30 bodech jak v pasivní, tak aktivní (tj. bolestivé) poloze.

Sledování střední hodnoty reboxového proudu v závislosti na čase má diagnostickou hodnotu a umožňuje monitorovat a řídit lěčebný proces. Za tímto účelem je přístroj vybaven digitálním displejem.

Rebox je vysoce efektivní v porovnání s klasickými elektroterapeutickými metodami. Metoda reboxové terapie byla patentována v mnoha státech včetně USA nebo Japonska.

Rebox je vyráběn v souladu se současnými normami pro zdravotnické přístroje třídy IIa. Systém jakosti naší společnosti je řížen normou ISO 13485, přístroje jsou certifikovány dle mezinárodních standardů CE 1014 a IEC 60601.

 

Léčebná metoda přístroje Rebox je založena na principu TCLA - Transcutaneous Correction of Local Acidosis. Metoda je klinicky používána od roku 1985.

Mnoho akutních poranění a chronických potíží je doprovázeno lokální acidózou v živé tkáni. Následkem toho jsou bolesti, otoky a myokontrakce. Metoda TCLA umožňuje odstranit všechny tyto potíže.

Základní uspořádání je patrné z obrázku: pacient drží velkoplošnou válcovou elektrodu (ANODA) v ruce a druhá - hrotová elektroda (KATODA) je přiložena v léčené oblasti.

TCLA

 

Generátor, napájený z baterií, vyrábí obdélníkové stejnosměrné pulzy. Mikroampérmetr (METER) měří střední hodnotu proudu tkání.

Všechny kladné ionty (zejména K+, Ca2+ a Na+) jsou přitahovány z extracelulární tekutiny ke katodě. Po krátké době, zejména díky kalciovým iontům Ca++, dochází v tkáni k myorelaxaci.

Další efekt je elektrolytický. Molekuly vody jsou v extracelulární tekutině katodového prostoru (CATHODE SPACE) disociovány na kladné vodíkové ionty H+ a OH- hydroxidové záporné ionty - viz chemická rovnice v obrázku. Jelikož vodíkové ionty opouštějí tkáň do okolního prostředí a hydroxidové ionty vytvářejí s již dříve zmíněnými K+ a Na+ ionty hydroxid draselný resp. sodný (KOH, NaOH), dochází zde k alkalizaci tkáně. Jejím důsledkem značný pokles bolesti. Efektivní poloměr těchto procesů byl experimentálně stanoven na cca. 1,5cm. Katodový prostor - léčenou oblast si tedy můžeme přestavit jako polokouli o tomto poloměru.


TCLA

Na tomto obrázku je znázorněn typický průběh reboxového proudu v čase ve zdravé tkáni (NORMAL TISSUE). Po 2-3 sekundách aplikace hrotové elektrody se pohyb iontů v katodovém prostoru ustálí, což se projeví ustálením střední hodnoty proudu. V tomto okamžiku (v grafu znázorněn křížkem) může terapeut ukončit léčbu v daném bodě a přesunout se do sousedního 1-2cm vzdáleného bodu.

Pokud je však ve tkáni nějaká patologie, časový průběh proudu bude jiný. Na následujích obrázcích jsou čtyři typické průběhy pro dané patologie - spálená tkáň (burned tissue), alergická tkáň, postfixační syndrom a dna (gout). Z uvedeného vyplývá, že tato metoda má také diagnostický účinek.

TCLA

 

Shrneme-li vše, potom můžeme říci, že metoda TCLA má tři základní léčebné efekty:

Analgetický: Pokles či odstranění bolesti díky lokální alkalizaci.
Myorelaxace: Díky kalciovým iontům.
Zvýšená mikrocirkulace krve a lymfy: Kvůli zvýšenému pohybu iontů.

Tyto efekty se objevují během několika minut po aplikaci. Léčba pak může být v případě potřeby opakována druhý den. Počet léčebných aplikací a jejich délka závisí na druhu potíží. Typická délka jedné aplikace se pohybuje mezi 5-10 minutami a dostatečný počet bývá např. pro akutní poranění 4-5 během týdne.

 

Tento certifikovaný přístroj Rebox-physio je konstruován pro léčbu a diagnostiku poruch pohybového aparátu a neurologických onemocnění. Je efektivní v léčbě chronické i akutní bolesti. Ke zlepšení dochází i u některých chronických onemocnění páteře i artrotických potíží. Zlepšuje látkovou výměnu tkání, mění pH z kyselého na zásadité, rozšiřuje cévy a tím působí proti bolesti.

Teoretické a praktické informace získávám od ing. Petra Slováka, Ph,D, vynálezce tohoto přístroje, který je používán              po celém světě (Evropa, Asie, Austrálie)

Terapie Reboxem je efektivní v těchto hlavních případech:

Léčba akutní a chronické bolesti
-
bolest zad (vertebrogenní algický syndrom)
- bolest kloubů
- poúrazová bolest
- akutní svalové přetížení
- osteoartróza
- dna
- patní ostruhy
- pooperační bolest

Rehabilitace pohybového aparátu
- svalová hypertonie a spazmy
- omezená hybnost v kloubech
- tendovaginitidy, bursitidy

Antiedematózní efekt
-
léčba otoků

Urychlení hojících procesů
- poranění šlach a vazů
- pooperační jizvy

Neurorehabilitace (ve stádiu výzkumu)
- stavy po cévní mozkové příhodě (CMP)
- roztroušená skleróza a další...

                                                          

Používá se konkrétně na bolest (svalů,kloubů i menstruační bolesti), otoky, hojící se procesy (jizvy a spáleniny), karpální tunely v počátečním stádiu, sennou rýmu, zácpu, migrénu, ledvinové potíže, žaludeční potíže, zlepšuje psychiku i spánek... Kromě léčebných účinků uvolňuje svaly, proto je vhodné jeho použití i před masáží. V současné době je ojedinělou metodou i na poli neurorehabilitace (iktus, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza).              
(Jeho využití je vhodné též v oblasti veterinární medicíny.)

Rebox není vhodné užívat v následujících případech:

A. LOKÁLNÍ KONTRAINDIKACE
- porušená kontinuita kůže (otevřené rány, kožní vřed apod.)
- akutní kožní či podkožní zánět
- hluboká žilní trombóza (diagnostikovaná nebo suspektní)

B. CELKOVÉ KONTRAINDIKACE
- implantovaný kardiostimulátor
- těhotenství
- epilepsie
- maligní nádorové onemocnění (diagnostikované nebo suspektní)
- šokový stav

Zvýšenou opatrnost je třeba věnovat aplikacím na krku v oblasti glomus caroticum pro možné podráždění nervus vagus (n.


Příklady užití Reboxu v praxi:

• Muži 49 let  s bolestí krční páteře, hlavy a omezenou hybností se po aplikaci Reboxu a následně provedené masáži ulevilo a bolest odeznělala.

• Muž 47 let, po odstranění neprořezaných zubů moudrosti se začalo s okamžitou aplikací Reboxu, nebyly potřeba téměř žádná analgetika, modřina se nevytvořila a otok nebyl tak veliký...

• Žena 58 let, bolest palce, po operaci před půl rokem, zmizela po 4 aplikacích Reboxu.

• Žena 40 let, po 3 aplikacích Reboxu odeznění měsíc přetrvávajících bolestí po ošetření zubu moudrosti.

• Žena 46 let, zanedbaná bolest ramene, bolest odezněla po několika aplikacích Reboxu a snížené námahy.

• Žena 45 let, zasažena golfovým balonkem při odpalu do ruky. Nateklá ruka ošetřena po několika hodinách od události, viditelný otok ihned zmizel, modřina se neobjevila a bolest nebyla nijak omezující, pomalu do 2 týdnů vymizela...

• Muž 50 let - zablokovaná bederní páteř, omezená hybnost, po 2 masážích kombinovaných s lávovými kameny a Reboxem byl schopen 4. den sportovat jako dříve.

• Ošetřeno několik bolestivých kolen a zápěstí, kdy již po první aplikaci byla znát výrazná úleva....  

• Muž 70 let - před 5ti lety, po úrazu ramene hrozilo ochrnutí HK, po poslední operaci před rokem a  několikaleté rehabilitaci se hybnost paže nedokázala vrátit do původní funkce. Doporučeno domácí procvičování a posilování. Po 2 týdenní aplikaci reboxu a využívání návleků KineTex,citelné pozitivní změny v hybnosti, citlivosti prstů a jejich větší síle. (Udržení sklenice v ruce, odemčení zámku klíčem...). Aplikace Reboxem pokračuje.

• Žena 70 let - dlouhodobá artroza 3.stupně v koleni, již po týdenní aplikaci Reboxu se zlepšila jeho hybnost, bolest ustoupí vždy bezprostředně po aplikování proudů, bohužel krátkodobě. Pokračování v užívání Reboxu druhým týdnem... 

• Dívka 16 let - bolest zápěstí po námaze, po intenzivní týdenní aplikaci bolesti odezněly. 

• Dívka 15 let - dlouhodobé bolesti kolenou růstového původu, 7x aplikace Reboxu během dvou týdnů, omezení fyzické zátěže, odeznění bolestí.

• Muž 45 let - dlouhodobá bolest obou pat, zhoršení po zátěži - zborcená klenba, patní ostruhy. Intenzivní aplikací Reboxu je pata po 6ti týdnech, i při zátěži, již trvale bez bolesti. U pravé paty bolest odezní vždy jen krátkodobě po aplikaci Reboxu, užívání pokračuje... 


REBOX - physio - typické aplikace:

Tenisový loket
Torticollis

Léčba: 3 - 4 paralelní řady bodů vzdálených od sebe 2 - 3 cm. Poté ve spirále kolem epikondylu v bodech vzdálených 0,5 - 1 cm.

Upozornění: Kontrolujte napětí loketních svalů. Jsou-li v tenzi, léčit v 5 - 10 bodech podél linie tenze.

Časový rozvrh:
Akutní případy: První týden 3x, druhý týden 2x, třetí týden 2x, čtvrtý týden 1x.

Chronické případy: první týden 2x, druhý týden 2x, další čtyři týdny 1x, poté dle pacientových potřeb (obvykle až 6 měsíců).

Poznámka: Dostával-li pacient mezokainové injekce, léčba bývá většinou delší.


Vymknutý kotník
Sprained Ankle

Léčba: Léčit ve čtyřech paralelních řadách s body vzdálenými 1,5 - 2 cm od sebe. Poté spirála okolo kotníku s body 0,5 cm od sebe. Léčit na laterální i mediální straně.

Upozornění: Vzhledem k bolestivosti použít při první aplikaci jemný režim GENTLE.

Časový rozvrh: První týden 3x, druhý týden 2x - 3x, třetí týden 2x.


Postranní kolenní vaz

Knee Ligament Damage

Léčba: 3 - 4 řady vzdálených 2 - 3 cm od sebe. Poté spirála okolo problémové oblasti, vzdálenost bodů 0,5 - 1 cm.

Upozornění: Neaplikujte Rebox ve stavech akutního překrvení (např. bezprostředně po operaci).

Časový rozvrh: První týden 2x - 3x, druhý týden 2x, třetí týden 2x, čtvrtý týden 2x.


Torticollis
Torticollis

Léčba: Použijte dvě paralelní řady bodů na každé straně páteře, vzdálenost bodů cca. 2cm. Poté distálně od C1. Nakonec ve spirále okolo centra (lze určit pohmatem).

Upozornění: Při prvním a druhém sezení použijte jemnější režim GENTLE, zejména u citlivějších pacientů. Držte se striktně dorzálních paravertebrálních svalů, zvýšené opatrnosti je třeba v levé oblasti Th1-Th3. Citlivější pacienti by mohli omdlít.

Časový rozvrh: První týden 3x, poté dle pacientových potřeb. Pokud možno aplikovat ihned po objevení se symptomů.

Doporučená další terapie: Doporučujeme jemnou manuální masáž bezprostředně po reboxové terapii, poté jemná cvičení.


Spazmus žvýkacích svalů
Mandibular Spasm

Léčba: Léčit ve spirále okolo čelistního kloubu. Počátek spirály asi 3 cm od jejího středu. Vzdálenost mezi jednotlivými body by měla být zpočátku asi 1,5 cm, postupně ji snižujeme, ke konci vzdálenost mezi body 4-5 mm.

Upozornění: Léčebných bodů by nemělo být více než 30. Při prvním sezení léčit také tři větve trojklaného nervu. V případě bolestivosti použít jemný režim GENTLE.

Časový rozvrh: První 3 dny léčit 2x denně, následující 4 dny jednou denně, ve druhém týdnu 4x- 5x, ve třetím týdnu 2x, po dalších dvou týdnech kontrola.


Lumbago
Lumbago

Léčba: Dvě řady bodů vzdálených od sebe 2 - 3 cm na každé straně páteře dle obr. Poté sledovat plexus lumbalis a hýžďový sval ve čtyřech nebo pěti řadách s body vzdálenými 4 - 5 cm od sebe. Kromě toho spirály kolem center bolesti označených pacientem.

Časový rozvrh: První týden 3x - 4x, druhý týden 3x, třetí týden 3x, čtvrtý týden 2x.

Doporučená doplňková terapie: Jízda na bicyklu nebo rotopedu (pacient sedí zpříma, zařazen lehký převod, doba cca. 20 minut) ihned po reboxové terapii.